Vår verksamhetsinriktning

Inriktning
På Västerby förskola arbetar vi utifrån förskolans läroplan, (Lpfö98-2016) och vår
verksamhets inriktning bygger på Naturvetenskap samt Informations- och
kommunikationsteknik (IKT). 

Barns inflytande
Enligt läroplanen ska barnen ha inflytande över sin vardag i förskolan. Vi arbetar med
inflytande genom att lyssna på barnen och fånga upp deras tankar och idéer. När vi ser
att barnen visar intresse och nyfikenhet för olika saker följer vi upp det genom att skapa
aktiviteter som tar tillvara påderas intressen.

Aktiva pedagoger
Vi pedagoger arbetar med att vara aktivt deltagande och medforskande i barnens
utforskande för att kunna vidareutveckla barnens lek och på det sättet skapa ett
aktivt lärande. Aktiviteterna utvecklas och förändras utifrån barnens intressen och
behov med leken som utgångspunkt för att ge barnen stimulans samt nya utmaningar.

Fokus på det positiva
Vi arbetar med att uppmuntra barnen genom att fokusera på det positiva och samtidigt
vara tydliga. I det ingår även hur barnen beter sig mot varandra, att vara medkännande
och vara en bra kompis. Det skapar en positiv miljö på hela förskolan, mellan personal
och barn samt mellan barnen.

IKT

Informations- och
kommunikationsteknik

 Naturvetenskap

Vad blir det för färg?

Brand och livräddningsövning med personalen på förskola

 

Vi är ett litet arbetslag med pedagoger som tillsammans  ansvarar vi för planering, genomförande och utvärdering av förskolans verksamhet.


Desirée Lagervall
VD,  Administration & Ekonomi

desiree@vasterbyforskola.se


Sommai Thyni
Förskolechef & Pedagogiskt ansvarig

sommai@vasterbyforskola.se


Ulrika Lindfors
Vice VD & Personalansvarig

ulrika@vasterbyforskola.se

Dataskydd (GDPR) – Nya regler om skydd vid hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny
lag som träder i kraft den 25 maj 2018 och den är gemensam för hela EU. Syftet med
den nya lagen är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka
individens rättigheter vid behandling av personuppgifter. Den nya lagen påverkar
våra medarbetare, elever, vårdnadshavare och leverantörer.


Om dataskyddsförordningen för dig som vårdnadshavare

Förskolan behöver hantera ditt barns personuppgifter som ditt barns namn, adress
och personnummer. Vi behöver också samla in en del personuppgifter om dig som
vårdnadshavare som namn, adress, telefon och e-post.

Mina rättigheter
Som vårdnadshavare har du alltid rätt att få information om vem som ansvarar för
behandlingen av dina och ditt barns personuppgifter, varför ditt barns förskola behöver
behandla dem, hur länge och vad de ska användas till. Under vissa omständigheter har
du också rätt att få dina eller ditt barns personuppgifter raderade eller ändrade,
exempelvis om de inte längre behövs för det ändamål de samlades in för, eller om du
ångrar ett samtycke som du tidigare har gett. Du har även rätt att klaga på hur ditt
barns förskola hanterar dina eller ditt barns personuppgifter, och du kan när som helst
begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter ditt barns förskola behandlar.

© Copyright Västerby Förskola AB 2018