Inriktning och profil

Inriktning
På Västerby förskola arbetar vi utifrån förskolans läroplan, (Lpfö98-2018) och vår
verksamhets inriktning bygger på Naturvetenskap och Teknik i kombination med
utomhus aktiviteter.   

Barns inflytande
Enligt läroplanen ska barnen ha inflytande över sin vardag i förskolan. Vi arbetar med
inflytande genom att lyssna på barnen och fånga upp deras tankar och idéer. När vi ser
att barnen visar intresse och nyfikenhet för olika saker följer vi upp det genom att skapa
aktiviteter som tar tillvara påderas intressen.

Aktiva pedagoger
Vi pedagoger arbetar med att vara aktivt deltagande och medforskande i barnens
utforskande för att kunna vidareutveckla barnens lek och på det sättet skapa ett
aktivt lärande. Aktiviteterna utvecklas och förändras utifrån barnens intressen och
behov med leken som utgångspunkt för att ge barnen stimulans samt nya utmaningar.

Fokus på det positiva
Vi arbetar med att uppmuntra barnen genom att fokusera på det positiva och samtidigt
vara tydliga. I det ingår även hur barnen beter sig mot varandra, att vara medkännande
och vara en bra kompis. Det skapar en positiv miljö på hela förskolan, mellan personal
och barn samt mellan barnen.

 

Vi är ett litet arbetslag med fem pedagoger som tillsammans  ansvarar vi för planering, genomförande och utvärdering av förskolans verksamhet.


Desirée Lagervall
VD,  Administration & Ekonomi

desiree@vasterbyforskola.se


Sommai Thyni
Förskolechef/rektor & Pedagogiskt ansvarig

sommai@vasterbyforskola.se


Ulrika Lindfors
Vice VD

ulrika@vasterbyforskola.se

Brand och livräddningsövning med personalen på förskolan

Dataskydd (GDPR) – Nya regler om skydd vid hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny
lag från 25 maj 2018 och den är gemensam för hela EU. Syftet med den nya lagen är
att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter
vid behandling av personuppgifter. Den nya lagen påverkar våra medarbetare, elever,
vårdnadshavare och leverantörer.


Om dataskyddsförordningen för dig som vårdnadshavare

Förskolan behöver hantera ditt barns personuppgifter som ditt barns namn, adress
och personnummer. Vi behöver också samla in en del personuppgifter om dig som
vårdnadshavare som namn, adress, telefon och e-post.

Mina rättigheter
Som vårdnadshavare har du alltid rätt att få information om vem som ansvarar för
behandlingen av dina och ditt barns personuppgifter, varför ditt barns förskola behöver
behandla dem, hur länge och vad de ska användas till. Under vissa omständigheter har
du också rätt att få dina eller ditt barns personuppgifter raderade eller ändrade,
exempelvis om de inte längre behövs för det ändamål de samlades in för, eller om du
ångrar ett samtycke som du tidigare har gett. Du har även rätt att klaga på hur ditt
barns förskola hanterar dina eller ditt barns personuppgifter, och du kan när som helst
begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter ditt barns förskola behandlar.

Klagomål
Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill
vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.
Klagomål hanteras via klagmålshanteringsrutin, se klagomålsblankett.
Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att
ta emot och utreda klagomål mot omsorg.

Klagomålsblankett.pdf Klagomålsblankett.pdf
Size : 554.328 Kb
Type : pdf
© Copyright Västerby Förskola AB 2018 - 2023